گالری تصاویر > تجهیزات فنی

Capillarys flex 2 piercing

Capillarys flex 2 piercing

Capillarys flex 2 piercing

Capillarys flex 2 piercing

Capillarys flex 2 piercing

بیوشیمی اختصاصی

Sysmex XS500i

Sysmex KX-21N

بیوشیمی اختصاصی