اخبار

١٣٩٥/٨/٦

قرارداد با بانک ملی

از تاریخ 01/08/95 قرارداد همکاری با بانک ملی ایران منعقد گردیده و این مرکز آماده پذیرش بیمه شدگان محترم این بانک می باشد.

١٣٩٥/٩/١٠

اخبار آزمایشگاهی

مفتخریم به استحضار برسانیم در این مرکز آزمایشات الکتروفورز هموگلوبین ، الکتروفورز پروتئین های سرم و اندازه گیری هموگلوبین A1c ، با دستگاه تمام اتوماتیک Sebia انجام میشود....