نظرسنجی

طرز برخورد و کیفیت کار پرسنل بخش پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید ؟
عالی     خوب      متوسط     ضعیف     
کیفیت کار و نحوه برخورد پرسنل بخش نمونه گیری را چگونه ارزیابی می کنید ؟
عالی     خوب     متوسط     ضعیف     
ارائه راهنمایی های لازم توسط همکاران بخش نمونه گیری را چطور ارزیابی می کنید ؟
عالی     خوب     متوسط     ضعیف     
امکانات رفاهی فضای پذیرش و نمونه گیری را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی     خوب     متوسط     ضعیف     
امکانات بهداشتی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
عالی     خوب     متوسط     ضعیف     
آیا مدت زمان تعیین شده برای در یافت نتایج آزمایش ها مناسب است ؟
عالی     خوب     متوسط     ضعیف     
در مجموع کیفیت خدمات ارائه شده را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی     خوب     متوسط     ضعیف     
آیا برای انجام آزمایش همیشه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نارمک مراجعه می فرمایید ؟
بلی     خیر