قرارداد با بانک ملی

از تاریخ 01/08/95 قرارداد همکاری با بانک ملی ایران منعقد گردیده و این مرکز آماده پذیرش بیمه شدگان محترم این بانک می باشد.

از تاریخ 95/08/01 قرارداد همکاری با بانک ملی ایران منعقد گردیده و آزمایشگاه آماده پذیرش بیمه شدگان محترم این بانک می باشد.


بیمه شدگان محترم در نظر داشته باشند که اعتبار نسخ بیماران جهت ارائه به آزمایشگاه حداکثر یک ماه از تاریخ ویزیت می باشد.

فرانشیز سهم بیمه شده برای شاغلین 20% ، بازنشستگان 10% و جانبازان عزیز (فاقد فرانشیز) محاسبه می شود.