بهترین زمان مناسب برای انجام آزمایش ایدز (HIV)

بهترین زمان مناسب برای انجام آزمایش ایدز (HIV)

بهترین زمان برای انجام آزمایش HIV ابتدا 6 هفته بعد از آخرین رفتار پرخطر ، سپس 3 ماه بعد و در نهایت 6 ماه بعد از آخرین رفتار پرخطر می باشد. البته با در دسترس بودن کیتهای جدید ، اولین آزمایش را 3 هفته بعد هم می توان انجام داد. در اکثر کسانی که به ویروس آلوده شده اند، پس از گذشت 3-6 هفته آنتی بادی ظاهر می شود و در برخی موارد نادر تا 3 ماه ظهور آنتی بادی به طول می انجامد ، امّا برای اطمینان بیشتر باید تا 6 ماه انتظار کشید.