آزمایشهای پیشنهادی جهت تعیین بیماریهای ریوی / تنفسی (ویروس کرونا).