آیا آزمایشهای تیروئید را باید در زمان خاصی از روز انجام داد و آیا نیاز به ناشتا بودن هست؟

آزمایشهای تیروئید را در هر ساعتی از روز و بدون ناشتایی می توان انجام داد. میزان هورمون های تیروئید در خون را مغز کنترل می کند، هنگامیکه سطح هورمون های تیروئید در خون پایین بیاید ، مغز با ارسال پیام موجب آزاد شدن TSH از غده هیپوفیز می شود که این باعث می شود غده تیروئید هورمون های تیروئید را در خون ترشح کند، اگرچه تحقیقات نشان میدهند سطح هورمون TSH در بیمارانی که صبح ناشتا این آزمایش را انجام میدهند بالاتر از افرادی است که در ساعات عصر و بصورت غیر ناشتا آین آزمایش را انجام داده اند، بنابراین بهتر است آزمایشهای تیروئید در ساعات صبح و بصورت ناشتا انجام شوند.