مدت زمان مناسب برای انجام آزمایشهایی که نیاز به ناشتایی دارند چقدر است؟

 7 الی 11 صبح ترجیحاْ بعد از بیدار شدن از خواب و خودداری از ورزش و فعالیت بدنی.