آیا شب قبل و یا صبح روز آزمایش می توان داروهای همیشگی خود را مصرف کرد؟

بله، شما باید داروهای خود را مطابق معمول میل کنید مگر اینکه پزشک شما اجازه یا توصیه به عدم مصرف دارو کرده باشد. شما مجاز هستید داروهای خود را فقط با آب خالص میل کنید.